Recent Viewed

Đèn 021

Đèn 021

Mã sản phẩm: MD022

Liên Hệ
Đèn 020

Đèn 020

Mã sản phẩm: MD029

Liên Hệ
Đèn 019

Đèn 019

Mã sản phẩm: MD019

Liên Hệ
Đèn 018

Đèn 018

Mã sản phẩm: MD018

Liên Hệ
Đèn 022

Đèn 022

Mã sản phẩm: MD022

Liên Hệ
Đèn 017

Đèn 017

Mã sản phẩm: MD017

Liên Hệ
Đèn 016

Đèn 016

Mã sản phẩm: MD016

Liên Hệ
Đèn 015

Đèn 015

Mã sản phẩm: MD015

Liên Hệ
Đèn 014

Đèn 014

Mã sản phẩm: MD014

Liên Hệ
Đèn 013

Đèn 013

Mã sản phẩm: MD013

Liên Hệ
Đèn 010

Đèn 010

Mã sản phẩm: MD010

Liên Hệ
Đèn 009

Đèn 009

Mã sản phẩm: MD009

Liên Hệ
Đèn 008

Đèn 008

Mã sản phẩm: MD008

Liên Hệ
MÀNH TREO TƯỜNG 031

MÀNH TREO TƯỜNG 031

Mã sản phẩm: MC031

Liên Hệ
Đèn 007

Đèn 007

Mã sản phẩm: MD007

Liên Hệ
Đèn 006

Đèn 006

Mã sản phẩm: MD006

Liên Hệ
Hoa tai 020

Hoa tai 020

Mã sản phẩm: JE020

Liên Hệ
Hoa tai 019

Hoa tai 019

Mã sản phẩm: JE019

Liên Hệ
Hoa tai 018

Hoa tai 018

Mã sản phẩm: JE018

Liên Hệ
Hoa tai 017

Hoa tai 017

Mã sản phẩm: JE017

Liên Hệ
Hoa tai 016

Hoa tai 016

Mã sản phẩm: JE016

Liên Hệ
Hoa tai 015

Hoa tai 015

Mã sản phẩm: JE015

Liên Hệ
Hoa tai 014

Hoa tai 014

Mã sản phẩm: JE014

Liên Hệ
Hoa tai 013

Hoa tai 013

Mã sản phẩm: JE013

Liên Hệ
Hoa tai 012

Hoa tai 012

Mã sản phẩm: JE012

Liên Hệ
Hoa tai 011

Hoa tai 011

Mã sản phẩm: JE011

Liên Hệ
Hoa tai 010

Hoa tai 010

Mã sản phẩm: JE010

Liên Hệ
Hoa tai 009

Hoa tai 009

Mã sản phẩm: JE009

Liên Hệ
Hoa tai 008

Hoa tai 008

Mã sản phẩm: JE008

Liên Hệ
Hoa tai 007

Hoa tai 007

Mã sản phẩm: JE007

Liên Hệ
Hoa tai 006

Hoa tai 006

Mã sản phẩm: JE006

Liên Hệ
Hoa tai 005

Hoa tai 005

Mã sản phẩm: JE005

Liên Hệ
Hoa tai 004

Hoa tai 004

Mã sản phẩm: JE004

Liên Hệ
Hoa tai 003

Hoa tai 003

Mã sản phẩm: JE003

Liên Hệ
Hoa tai 002

Hoa tai 002

Mã sản phẩm: JE002

Liên Hệ
Hoa tai 001

Hoa tai 001

Mã sản phẩm: JE001

Liên Hệ
Đèn 012

Đèn 012

Mã sản phẩm: MD012

Liên Hệ
Đèn 011

Đèn 011

Mã sản phẩm: MD011

Liên Hệ
Đèn 005

Đèn 005

Mã sản phẩm: MD005

Liên Hệ
Đèn 004

Đèn 004

Mã sản phẩm: MD004

Liên Hệ
Đèn 003

Đèn 003

Mã sản phẩm: MD003

Liên Hệ
ĐÈN 002

ĐÈN 002

Mã sản phẩm: MD002

Liên Hệ
ĐÈN 001

ĐÈN 001

Mã sản phẩm: MD001

Liên Hệ
Mành treo tường 030

Mành treo tường 030

Mã sản phẩm: MC 030

Liên Hệ
Mành treo tường 028

Mành treo tường 028

Mã sản phẩm: MC 028

Liên Hệ
Mành treo tường 029

Mành treo tường 029

Mã sản phẩm: MC 029

Liên Hệ
Mành treo tường 027

Mành treo tường 027

Mã sản phẩm: MC 027

Liên Hệ
Mành treo tường 026

Mành treo tường 026

Mã sản phẩm: MC 026

Liên Hệ
Mành treo tường 025

Mành treo tường 025

Mã sản phẩm: MC 025

Liên Hệ
Mành treo tường 024

Mành treo tường 024

Mã sản phẩm: MC 024

Liên Hệ
Mành treo tường 023

Mành treo tường 023

Mã sản phẩm: MC 023

Liên Hệ
Mành treo tường 022

Mành treo tường 022

Mã sản phẩm: MC 022

Liên Hệ
Mành treo tường 021

Mành treo tường 021

Mã sản phẩm: MC 021

Liên Hệ
Mành treo tường 020

Mành treo tường 020

Mã sản phẩm: MC 020

Liên Hệ
Mành treo tường 019

Mành treo tường 019

Mã sản phẩm: MC 019

Liên Hệ
Mành treo tường 018

Mành treo tường 018

Mã sản phẩm: MC 018

Liên Hệ
Mành treo tường 017

Mành treo tường 017

Mã sản phẩm: MC 017

Liên Hệ
Mành treo tường 016

Mành treo tường 016

Mã sản phẩm: MC 016

Liên Hệ
Mành treo tường 015

Mành treo tường 015

Mã sản phẩm: MC 015

Liên Hệ
Mành treo tường 014

Mành treo tường 014

Mã sản phẩm: MC 014

Liên Hệ
Mành treo tường 013

Mành treo tường 013

Mã sản phẩm: MC 013

Liên Hệ
Mành treo tường 012

Mành treo tường 012

Mã sản phẩm: MC 012

Liên Hệ
Mành treo tường 011

Mành treo tường 011

Mã sản phẩm: MC 011

Liên Hệ
Mành treo tường 010

Mành treo tường 010

Mã sản phẩm: MC 010

Liên Hệ
Mành treo tường 009

Mành treo tường 009

Mã sản phẩm: MC 009

Liên Hệ
Mành treo tường 008

Mành treo tường 008

Mã sản phẩm: MC 008

Liên Hệ
Mành treo tường 007

Mành treo tường 007

Mã sản phẩm: MC007

Liên Hệ
Mành treo tường 006

Mành treo tường 006

Mã sản phẩm: MC006

Liên Hệ
Mành treo tường 005

Mành treo tường 005

Mã sản phẩm: MC005

Liên Hệ
Mành treo tường 004

Mành treo tường 004

Mã sản phẩm: MC004

Liên Hệ
Mành treo tường 003

Mành treo tường 003

Mã sản phẩm: MC003

Liên Hệ
Mành treo tường 002

Mành treo tường 002

Mã sản phẩm: MC002

Liên Hệ
Mành treo tường 001

Mành treo tường 001

Mã sản phẩm: MC001

Liên Hệ
Kệ treo tường 012

Kệ treo tường 012

Mã sản phẩm: MT012

Liên Hệ
Kệ treo tường 011

Kệ treo tường 011

Mã sản phẩm: MT011

Liên Hệ
Kệ treo tường 009

Kệ treo tường 009

Mã sản phẩm: MT009

Liên Hệ
Kệ treo tường 008

Kệ treo tường 008

Mã sản phẩm: MT008

Liên Hệ
Kệ treo tường 007

Kệ treo tường 007

Mã sản phẩm: MT007

Liên Hệ
Kệ treo tường 006

Kệ treo tường 006

Mã sản phẩm: MT006

Liên Hệ
Kệ treo tường 005

Kệ treo tường 005

Mã sản phẩm: MT005

Liên Hệ
Kệ treo tường 004

Kệ treo tường 004

Mã sản phẩm: MT004

Liên Hệ
Kệ treo tường 003

Kệ treo tường 003

Mã sản phẩm: MT003

Liên Hệ
Kệ treo tường 002

Kệ treo tường 002

Mã sản phẩm: MT002

Liên Hệ
Kệ treo tường 001

Kệ treo tường 001

Mã sản phẩm: MT001

Liên Hệ
Treo cửa phòng  07

Treo cửa phòng 07

Mã sản phẩm: MR07

Liên Hệ
Treo cửa phòng  06

Treo cửa phòng 06

Mã sản phẩm: MR06

Liên Hệ
Gương 4 cạnh

Gương 4 cạnh

Mã sản phẩm: MR10

Liên Hệ
Bọc gối

Bọc gối

Mã sản phẩm: MR05

Liên Hệ
Bọc ghế đôn

Bọc ghế đôn

Mã sản phẩm: MR04

Liên Hệ
Gương vuông

Gương vuông

Mã sản phẩm: MR09

Liên Hệ
Gương tròn

Gương tròn

Mã sản phẩm: MR08

Liên Hệ
Gương tròn

Gương tròn

Mã sản phẩm: MR02

Liên Hệ
Gương dài

Gương dài

Mã sản phẩm: MR01

Liên Hệ
Võng dài

Võng dài

Mã sản phẩm: GS07

Liên Hệ
Võng treo

Võng treo

Mã sản phẩm: GS06

Liên Hệ
Ghế dài 004

Ghế dài 004

Mã sản phẩm: GS04

Liên Hệ
Ghế dài 005

Ghế dài 005

Mã sản phẩm: GS05

Liên Hệ
Ghế sắt 003

Ghế sắt 003

Mã sản phẩm: GS03

Liên Hệ
Ghế sắt 001

Ghế sắt 001

Mã sản phẩm: GS01

Liên Hệ
Xích đu animal 009

Xích đu animal 009

Mã sản phẩm: X09

Liên Hệ
Xích đu animal 008

Xích đu animal 008

Mã sản phẩm: X08

Liên Hệ
Xích đu animal 007

Xích đu animal 007

Mã sản phẩm: X07

Liên Hệ
Xích đu baby 006

Xích đu baby 006

Mã sản phẩm: X06

Liên Hệ
Xích đu baby 005

Xích đu baby 005

Mã sản phẩm: X05

Liên Hệ
Xích đu 004

Xích đu 004

Mã sản phẩm: X04

Liên Hệ
xích đu 002

xích đu 002

Mã sản phẩm: X02

Liên Hệ
xích đu 003

xích đu 003

Mã sản phẩm: X03

Liên Hệ
xích đu 001

xích đu 001

Mã sản phẩm: X01

Liên Hệ
xích đu MÂY

xích đu MÂY

Mã sản phẩm: X10

Liên Hệ
Ghế sắt

Ghế sắt

Mã sản phẩm: GS02

Liên Hệ

Khách hàng yêu thích

THIẾT KẾ ĐẸP

NHÂN VIÊN KINH DOANH

Tôi rất thích các sản phẩm của Macrame Furniture với thiết kế đa dạng và tinh tế, căn nhà trở nên đẹp và mộc mạc hơn

THIẾT KẾ ĐẸP
MỘC MẠC

Thiết kế nhà

Tôi chọn Macrame furniture cho các thiết kế của khách hàng công ty. Đa số khách hàng tôi rất hài lòng và thích sản phẩm của các bạn. Thanks

MỘC MẠC
SẢN PHẨM ĐA DẠNG

KỸ SƯ

Các sản phẩm của macrame furniture không những đa dạng, lại còn tinh tế. Các bạn có đầy đủ các món hàng mà tôi cần cho căn nhà của mình.

SẢN PHẨM ĐA DẠNG
THỜI TRANG

NHÂN VIÊN KINH DOANH

Mỗi lần ghé lại Macrame Furniture, tôi luôn muốn chọn tất cả các sản phẩm. Các sản phẩm ở đây không những thời trang, mà còn mộc mạc , mang nét rất đặc biệt cho căn nhà của tôi

THỜI TRANG
NHÂN VIÊN TƯ VẤN NHIỆT TÌNH

NGÂN HÀNG

Các bạn nhân viên của Macrame Furniture tư vẫn rất nhiệt tình, kiến thức thiết kế vững, giúp tôi chọn được các san phẩm thích hợp cho căn nhà của mình. Cảm ơn các bạn.

NHÂN VIÊN TƯ VẤN NHIỆT TÌNH

JNC MACRAME

Công ty TNHH Thương mại Sản xuất JNC - Thương hiệu JNC Macrame - Là một trong những công ty thủ công có mặt đầu tiên tại thị trường Việt Nam, chúng tôi luôn nỗ lực phát triển bền vững và cùng Việt Nam “Tiến tới tương lai”. JNC Macrame đã, đang và sẽ không ngừng cung cấp những sản phẩm có chất lượng cao và dịch vụ sau bán hàng hoàn hảo nhằm mang đến sự hài lòng cao nhất cho khách hàng, cũng như đóng góp tích cực cho sự phát triển của ngành thủ công mỹ nghệ và đất nước  - Việt Nam. Kể từ khi thành lập đến nay, JNC Macrame đã không ngừng lớn mạnh và liên tục phát triển không chỉ về quy mô sản xuất, mà cả doanh số bán hàng. Hiện tại, công ty đã xuất khẩu đi nhiều nước trên thế giới bao gồm: Đức, Úc, Pháp, Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản, Dubai, Oman, ... với chất lượng đi đầu. Từ 5 nhân viên trong ngày đầu thành lập, tới nay số lượng thợ lành nghề của công ty đã lên tới hơn 300 người bao gồm thợ làm việc tại xưởng và tại nhà phủ rộng khắp trên cả nước.

Xem thêm

JNC MACRAME

Hotline tư vấn miễn phí: 0909 692 788
icon zalo